Zachmurzenie częściowe+13 , piątek 28 kwiecień
Imieniny: Bogny, Walerii

Zimowe BHP- warto się z nim zapoznać

Zima trzyma. O stan ulic dbają toruńskie służby miejskie, ale obowiązek odśnieżania chodników spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Tak samo z usuwaniem sopli z dachów. Należy też zadbać o właściwy stan urządzeń grzewczych i przestrzegać zasad ich eksploatacji.

 

Obowiązek odśnieżania chodników i usuwania sopli wynika między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miasta. Zgodnie z przepisami właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązane są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do ich obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń.

Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym. Śliskie chodniki trzeba posypać materiałem szorstkim, np. piaskiem, ale nie wolno stosować środków chemicznych. Należy również usuwać - niezwłocznie po ich powstaniu - sople lodowe i nawisy śniegu z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami.

Na osoby nie wywiązujące się z nałożonych obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł. Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku niewywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników, mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego

Pamiętać też należy o konserwacji i właściwej eksploatacji urządzeń grzewczych. Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo- i jednorodzinnych to co roku okres zwiększonej liczby pożarów. Do tragedii dochodzi często przez niewłaściwą eksploatację lub zły stan techniczny urządzeń i instalacji grzewczych. By ich uniknąć nieszczęścia, należy przestrzegać zasad ich właściwej eksploatacji i dbać o stan techniczny.

Obowiązki te na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych nakłada m.in. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 62 ust. 1, Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z póżn. zm.)  i Ustawa z 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011 nr 152, poz. 897).

Zgodnie z obowiązującym prawem właściciele, zarządcy i administratorzy nieruchomości muszą:

  1. Zapewnić przeprowadzenie, co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzić instalacje gazowe oraz przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne.
  2. W obiektach, gdzie odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
    - od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej cztery razy w roku,
    - od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy w roku,
    - od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
  3. Zapewniać bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia lub środowiska, tj. m.in. intensywnych opadów atmosferycznych oraz silnych wiatrów.
 

Ponadto na właścicielach, zarządcach i administratorach nieruchomości obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m kw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw. ciąży obowiązek poddania budynku kontrolom stanu technicznego - co najmniej dwa razy w ciągu roku, a osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli. Obiekt powinien podlegać kontroli również w sytuacji wystąpienia m.in. intensywnych opadów śniegu - w przypadku, gdy może to spowodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Co roku w Polsce dochodzi do wypadków zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem z urządzeń grzewczych. Czad jest gazem trującym. Może to nastąpić podczas eksploatacji urządzeń gazowych, w których odbywa się proces spalania gazu przy małej ilości powietrza, a także gdy następuje niezupełne spalenie gazu. Czad jest bezwonny! Objawami zatrucia tlenkiem węgla są bóle i zawroty głowy, osłabienie, nudności, zaburzenia pamięci, utrata przytomności, śpiączka.

By uniknąć zatrucia, nie należy dogrzewać pomieszczeń kuchenką gazową, ponieważ długotrwałe palenie się gazu powoduje ubytek tlenu w powietrzu. Powstaje za to czad. Dlatego nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewowych. Nie wolno też podłączać urządzeń grzewczych do przewodów kominowych bez wymaganej opinii kominiarskiej. Co najmniej raz w roku powinno się zleć firmie kominiarskiej kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Dobrze jest dla własnego bezpieczeństwa zamontować czujnik wykrywający tlenek węgla w pomieszczeniu, w których znajdują się urządzenia grzewcze mogące go emitować. Należy czyścić przewody kominowe i usuwać z pieców węglowych sadze zgromadzone w osadniku.

„Zimowe” tragedie to nie tylko czad, ale także pożary. Dlatego należy pamiętać, by butle gazowe w kuchni umieszczać w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń emitujących ciepło, np. piecy, grzejników (z wyjątkiem zestawów kuchni gazowych). Butle należy ustawiać pionowo, zabezpieczyć przed upadkiem i uderzeniem oraz z dala od urządzeń powodujących iskrzenie.

Nie należy pozostawiać bez dozoru włączonych urządzeń grzewczych (np. termowentylatorów, grzejników elektrycznych itp. i innych urządzeń grzejnych (grzałki, czajniki elektryczne, żelazka, suszarki do włosów itp.). Nie należy włączać urządzeń grzejnych w pobliżu materiałów palnych (np. cieczy palnych, ubrań, mebli itp.) Nie wolno też używać urządzeń elektrycznych z widocznymi uszkodzeniami przewodu zasilającego. Trzeba także pamiętać, że podłączenie do jednego gniazdka kilku urządzeń o dużym poborze mocy może spowodować przegrzanie instalacji elektrycznej.  

źródło informacji: www.torun.pl
Komentarze użytkowników (0)
Dodaj swój komentarz:
autor komentarza
treść:

%) :D 8) :) :P ;) :J :ok :( :[] :o :bad (!) (?) hihi! :wow :mniam :jezyk :$$ :evil :love :bzik :happy
Pozostało znaków:   Napisałeś znaków:
kod z obrazka*